Zonnepark Belvédère

In 2014 heeft Imtech Nederland BV bij de gemeente Maastricht een aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning voor de aanleg van een zonnepark op de voormalige stortplaats Belvédère. Het was de bedoeling om 13.200 panelen te plaatsen. In 2014 heeft Imtech met ons een afspraak gemaakt om een deel van deze locatie te gebruiken voor bouw en exploitatie van het zonnepark. Daarna is een zogenaamde SDE subsidie aangevraagd, welke niet is gehonoreerd. Na het faillissement van Imtech in 2015 hebben zich in 2016 bedrijven bij Bodemzorg Limburg gemeld om alsnog een zonnepark te gaan aanleggen en exploiteren op deze locatie.

Op dit moment lopen in Nederland verschillende onderzoeken naar de haalbaarheid van de aanleg en exploitatie van een zonnepark op een gesloten stortplaats. In 2014 heeft Imtech Nederland zich al gemeld voor de aanleg van zo’n initiatief op de locatie Belvedere. Om zo’n project aan te leggen en te exploiteren dient een Omgevingsvergunning door de gemeente te worden afgegeven. In het kader daarvan zijn onderzoeken uitgevoerd naar draagkracht, veiligheid, welstand, bodemkwaliteit enz.

In december 2014 heeft de gemeente de vergunning afgegeven. Daarbij moet worden aangetekend dat het project van Imtech zich niet alleen beperkte tot een zonnepark, maar ook betrekking had op de bouw en exploitatie van een biovergister direct aansluitend aan de Belv.d.re. Evenwel in 2015 bleek dat Imtech in financiële problemen kwam en uiteindelijk faillissement moest aanvragen. Op 13 augustus in dat jaar heeft de Rechtbank in Rotterdam het faillissement uitgesproken. Dit betekende dat alle rechten en plichten m.b.t. dit dossier vanaf dat moment in handen waren van de curator.

In 2016 hebben meerdere partijen aangegeven belangstelling te hebben voor de aanleg en exploitatie van een zonnepark op de Belvedere. Daartoe diende met de curator een afspraak te worden gemaakt over de rechten van het failliete bedrijf. Er is meermalen correspondentie geweest met de curator, maar er konden nog geen afspraken worden gemaakt voor de overdracht van de Omgevingsvergunning aan Bodemzorg Limburg. De toezegging die in het verleden gedaan is aan Imtech om deze locatie te mogen gebruiken is inmiddels opgezegd.

Behalve een aantal private partijen heeft ook de Universiteit van Maastricht aangegeven mogelijk belangstelling te hebben voor het gebruik van een klein deel van de Belvedere voor de aanleg en het gebruik van zonnepanelen. De Universiteit doet dat in het kader van de verduurzaming van haar energievoorziening. Omdat zij beperkt is in de mogelijkheden om op bestaande gebouwen zonnepanelen aan te leggen worden daarvoor andere opties bekeken.

Zodra meer duidelijkheid over de milieuvergunning is verkregen van de curator kan de selectie van een exploitant van de zonnepanelen plaatsvinden.

Terug naar nieuws overzicht