Aanleg zonneparken op gesloten stortplaatsen

19 maart 2019

In opdracht van Bodemzorg Limburg is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om zonneparken aan te leggen op een aantal van onze voormalige stortplaatsen. Op dit moment betreft het de locaties Belvédère te Maastricht, Het Kreupelbusch te Landgraaf en Bocholtz te Simpelveld. Met de betrokken gemeenten is overleg gevoerd om vast te stellen of de bereidheid bestaat om mee te werken aan zo’n ontwikkeling.

Belangrijk aandachtspunt bij de aanleg van zonneparken op een gesloten stortplaats is dat deze activiteit niet strijdig mag zijn met de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de nazorg. Voor de nazorg is het van belang dat er geen schade ontstaat aan de bovenafdichting en dat het drainagesysteem in stand wordt gehouden. Ook het stortgasonttrekkingssysteem moet blijven functioneren en in het geval er een lekkage in de afdichting ontstaat moet deze kunnen worden gerepareerd. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de fundering van de frames waarop de panelen worden geplaatst. In Nederland is inmiddels op een aantal gesloten stortplaatsen een zonnepark aangelegd. Technisch is het mogelijk om, met inachtneming van de eisen vanuit de nazorg, zonnepanelen te plaatsen op zo’n locatie.
Plan Zonnepark Het KreupelbuschPlan Zonnepark Bocholtz

 

Vergunning
Voor de realisatie van een zonnepark dient een Omgevingsvergunning bij het Bevoegd Gezag, doorgaans de gemeente, te worden aangevraagd. Daartoe dient een ruimtelijke onderbouwing van het project te worden gemaakt. In dat verband wordt een landschapsplan opgesteld en een onderzoek uitgevoerd naar de natuurwaarden. Er dienen tekeningen te worden gemaakt van alle voorzieningen die worden aangelegd, er dienen zettingsmetingen te worden uitgevoerd en er is een akoestisch onderzoek nodig. Voor de hierboven genoemde locaties zijn die onderzoeken uitgevoerd. We hebben besloten om zelf Omgevingsvergunningen aan te vragen, zodat voldoende regie blijft bestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de aanleg van zonneparken op deze kwetsbare locaties. Inmiddels is voor de locaties Belvédère, Het Kreupelbusch en Bocholtz door de desbetreffende gemeenten een Omgevingsvergunning verstrekt.

 

Subsidie
De exploitatie van een zonnepark in Nederland is financieel niet haalbaar zonder subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een subsidieaanvraag kan worden ingediend zodra er een Omgevingsvergunning is verleend en er samen met de subsidie een rendabele exploitatie mogelijk is. Inmiddels is voor de locatie Belvédère een subsidie toegekend. Voor de locaties Het Kreupelbusch en Bocholtz is subsidie aangevraagd. 

 

Aanbesteding
Voor de locatie Belvédère is door ons op TenderNed een procedure voor een niet-openbare Europese aanbesteding gestart. Bedrijven die ervaring hebben met de aanleg van dit soort voorzieningen kunnen hun interesse kenbaar maken. Van de bedrijven die zich aangemeld hebben, zijn er 3 geselecteerd voor een concrete inschrijving. Uiteindelijk heeft geen van de partijen een bindende offerte uitgebracht. Er wordt nu gestart met een onderhandse procedure.

 

Financiering
Voor de financiering wordt deels gebruik gemaakt van externe middelen en voor een ander deel van eigen middelen. Daarbij wordt met name gedacht aan dat deel van de nazorgvoorziening dat belegd wordt in vastrentende waarden en/of op een spaarrekening staat. De opbrengsten daarvan zijn op dit moment immers minimaal. Dit punt is op 29 november a.s. besproken met de aandeelhouders. In juni wordt hierover een definitief besluit genomen.

Zonnepark Belvédère
Het zonnepark Belvedère zal op het vlakke plateau van de voormalige stortplaats worden aangelegd. Binnen het bestemmingsplan is circa 10 hectare bestemd voor het zonnepark. Hierop zal een park worden aangelegd met een vermogen van 11,74 MWp. Uitgegaan wordt van circa 40.000 panelen.Er is voor de realisatie daarvan door onze adviseur Sweco zowel een op zuid als een op oost-west gerichte opstelling ontworpen. De jaarlijks verwachte elektriciteitsproductie is 10.380.000 kWh (10,38 MWh), equivalent aan het verbruik van 3.000 huishoudens. De Universiteit Maastricht heeft aangegeven door middel van een lening voor 50% te willen participeren in het project. Dit betekent dat de groene stroom die wordt geproduceerd voor 50% beschikbaar is voor de Universiteit. Dit zal in een contractuele relatie tussen Universiteit en dit project worden gewaarborgd. Er worden garanties van oorsprong (GVO) verstrekt.

Zonnepark Het Kreupelbusch
Zonnepark Het Kreupelbusch wordt aangelegd op twee vlakke plateaus van deze voormalige stortplaats. De locatie heeft de kwalificatie goud-groene natuur. Er is door onze adviseur Arcadis een uitgebreid natuuronderzoek uitgevoerd. In het ontwerp van het zonnepark wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de resultaten van dat onderzoek.Er wordt een aantal zogenaamde mitigerende maatregelen getroffen om de mogelijk negatieve gevolgen voor de natuur zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in een aantal maatregelen ter verbetering van de natuurlijke kwaliteit van deze locatie. De stortplaats heeft een oppervlakte van 40 ha. Daarvan wordt 12,5 ha gebruikt voor het zonnepark en binnen het zonnepark is ca. 7,5 ha bestemd voor zonnepanelen. De rest krijgt een groene bestemming. Het park wordt aangelegd met een vermogen van 11,3 MWp. Het is de bedoeling 30.000 panelen in een zogenaamde zuidopstelling te plaatsen. Er is door de gemeente een klankbordoverleg gestart bestaande uit bewoners van het nabijgelegen Abdissenbosch. De gemeente heeft op 28 februari 2019 een ruimtelijk onderbouwde Omgevingsvergunning afgegeven. Op 12 maart is SDE aangevraagd.

Zonnepark Bocholtz
Op de voormalige stortplaats Bocholtz is door ons in samenwerking met NPG Energy een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid voor de aanleg van een zonnepark. Het betreft een locatie met een oppervlakte van 7 ha, waarvan ca. 2 ha wordt ingericht als zonnepark met een vermogen van 1,75 MWp.Het is de bedoeling 4.200 panelen in een zogenaamde zuidopstelling aan te leggen. Er isdoor de gemeente op 26 februari 2019 een ruimtelijk onderbouwde Omgevingsvergunning verstrekt. Op 12 maart is SDE aangevraagd bij RVO.

Terug naar nieuws overzicht