Inventarisatie Navoslocaties

18 december 2017

In 2010 hebben de gemeenten in Limburg als aandeelhouders van Bodemzorg Limburg besloten dat zij de mogelijkheid krijgen om het eigendom van gesloten stortplaatsen, die voor nazorg in aanmerking komen, aan ons over te dragen. Elke gemeente betaalt daarvoor jaarlijks een zogenaamde solidariteitsbijdrage ad € 0,25 per inwoner.

Om een goed beeld te krijgen van het aantal locaties dat nog voor overdracht in aanmerking komt en de kosten die hieraan verbonden zijn is er op verzoek van de aandeelhouders een inventarisatie gedaan bij alle gemeenten in Limburg. Het is de bedoeling om deze gegevens in 2018 in de Algemene Vergadering te bespreken.

Omdat er op korte termijn een wijziging van de Omgevingswet wordt doorgevoerd zal in die vergadering tevens besproken worden wat de consequenties van deze wetswijziging zijn voor de beoordeling van de risico’s van gesloten stortplaatsen.

De overdracht van locaties betekent dat ook de risico’s ervan voor de omgeving vanaf dat moment voor rekening van Bodemzorg Limburg komen. Het grootste risico is dat verontreinigingen zich vanuit dit soort locaties via het grondwater kunnen verspreiden naar de omgeving. In de eerdergenoemde wetswijziging treden op dat punt wijzigingen op in de verantwoordelijkheid tussen Rijk, Provincie en gemeente. De exacte betekenis ervan is nog niet goed vast te stellen, maar zodra hierover meer bekend is zullen de consequenties ervan doorgerekend worden naar de nazorgvoorziening van Bodemzorg Limburg. Wij hebben inmiddels 15 locaties onder beheer en controleren aldaar regelmatig de kwaliteit van het grondwater.

Terug naar nieuws overzicht