Inventarisatie Navoslocaties

3 oktober 2018

In 2010 hebben de gemeenten in Limburg als aandeelhouders van Bodemzorg Limburg besloten dat zij de mogelijkheid krijgen om het eigendom van gesloten stortplaatsen, die voor nazorg in aanmerking komen, aan ons over te dragen. Elke gemeente betaalt daarvoor jaarlijks een zogenaamde solidariteitsbijdrage ad € 0,25 per inwoner.

De overdracht van locaties betekent dat ook de risico’s ervan voor de omgeving vanaf dat moment voor rekening van Bodemzorg Limburg komen. Het grootste risico is dat verontreinigingen zich vanuit dit soort locaties via het grondwater kunnen verspreiden naar de omgeving.Om een goed beeld te krijgen van het aantal locaties dat nog voor overdracht in aanmerking komt en de kosten die hieraan verbonden zijn, is er op verzoek van de aandeelhouders een inventarisatie gedaan bij alle gemeenten in Limburg. In de Algemene Vergadering van juni 2018 is afgesproken dat in een ambtelijk overleg van Bodemzorg Limburg, gemeenten en provincie een voorstel wordt voorbereid om in 2019 hierover besluiten te kunnen nemen. In dit overleg wordt tevens aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van de wijziging van de Omgevingswet voor de maatregelen die nodig zijn bij een verspreiding van een verontreiniging en de verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten bij een mogelijke sanering.

Terug naar nieuws overzicht