Het Kreupelbusch

De voormalige stortplaats Ubach over Worms, tegenwoordig Het Kreupelbusch geheten, is ontstaan door de winning van grondstoffen. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd hier zand en grind gewonnen. De ontgraving heeft in het westelijk deel plaatsgevonden tot ongeveer 75 meter boven NAP. Rond 1970 is de ontgraving gestopt. Tussen 1974 en 1979 was het oostelijk deel een stortplaats voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Na ophoging met grond tot ongeveer 85 m+NAP is vervolgens het westelijk deel in gebruik genomen. Daar is huishoudelijk afval, veeg- en marktafval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, rioolslib en agrarisch afval gestort.

Er is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,2 miljoen m3 afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg en, de laatste jaren eveneens uit de regio Maastricht en Mergelland. Het afvalpakket is plaatselijk 45 meter dik en de eindhoogte bedraagt 128 m +NAP.

Het Kreupelbusch is circa 40 hectare groot en ligt ten noordwesten van het industrieterrein Abdissenbosch. Aan de noordzijde ligt de Duits-Nederlandse grens. Binnen een strook van 15 meter vanaf die grens is geen afval gestort.


Afwerking
De afwerking van de stortplaats startte in 1994 met het aanbrengen van een geohydrologisch scherm (1994) gevolgd door het aanbrengen van de stortgasonttrekking (1996). Het stortgas wordt in een speciale installatie (benuttingsinstallatie) omgezet in elektriciteit. Deze installatie zet ook het stortgas van de operationele stort Landgraaf (Attero) om in stroom. De stortgasproductie is teruggelopen van 9 miljoen kWh in 2003 naar 3,5 miljoen in 2015 en zal de komende jaren verder afnemen.

Van 1996-1998 is de bovenafdichting aangebracht. De stortplaats is afgewerkt met een dubbele afdichting van klei en HDPE-folie. Sinds 1999 vindt nazorg plaats op de stortplaats.

Gebruik

Deze locatie wordt op dit moment gebruikt als wandelgebied. Het is de bedoeling om op een beperkt deel ervan een zonnepark aan te leggen. Van de totale oppervlakte van 40 ha wordt 12 ha daarvoor ingericht. Om te beoordelen of het mogelijk is daarvoor een vergunning te krijgen is door Arcadis een uitgebreid natuuronderzoek uitgevoerd. Geconcludeerd is dat zonder grote bezwaren en met inachtneming van een aantal mitigerende maatregelen de aanleg van een zonnepark mogelijk is. Daarbij kan worden aangetekend dat in het zonnepark en direct daarbuiten een aantal maatregelen wordt getroffen ter verbetering van de natuurwaarden van het gebied. Daarbij wordt m.n. gedacht aan het leefgebied van  de gladde slang en een aantal paddensoorten. Voor meer informatie zie https://energieparkabdissenbosch.nl/.