Voorstad St. Jacob

Shell heeft in de Voorstad St. Jacob tussen 1918 en 1990 een brandstofdepot met een oppervlakte van 1,8 hectare in gebruik gehad. Het depot beschikte over eigen havenfaciliteiten. Inmiddels zijn alle bovengrondse installaties verwijderd. Tijdens het gebruik van het depot zijn er olieresten in de bodem en het grondwater terecht gekomen. De locatie is eigendom van de gemeente Roermond.

Afwerking
Het terrein is in 2014 door Shell gesaneerd. De sanering bestond uit het verwijderen van een aanwezige drijflaag, de aanleg van een grondwateronttrekkingssysteem en een verbeterd rioleringssysteem alsmede het aanbrengen van een 2 meter dikke laag schone grond. In 2014 is het beheer van het meetsysteem voor de monitoring van de kwaliteit van het grondwater door Bodemzorg Limburg overgenomen.Gebruik
Het terrein is vooralsnog niet toegankelijk voor derden. De gemeente Roermond beslist wat de toekomstige bestemming van het terrein zal worden.

Nazorg
Bodemzorg Limburg bemonstert periodiek de aanwezige peilbuizen. Aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld wat de beïnvloeding is van deze voormalige stortplaats op het grondwater. Tot nu toe vindt er geen negatieve beïnvloeding plaats op de omgeving.