Organisatie Bodemzorg Limburg

Bodemzorg Limburg is de handelsnaam van Nazorg Limburg BV. Van deze entiteit zijn alle gemeenten in Limburg aandeelhouder naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Doelstelling van de organisatie is het aanbrengen en in stand houden van een voldoende voorzieningenniveau op stortplaatsen voor afval na beëindiging van de exploitatie.

Inrichting stortplaatsen
In de periode van 1950-2000 zijn (huishoudelijke) afvalstoffen bijna uitsluitend verwerkt door deze op (regionale) stortplaatsen op en in de bodem te brengen. Composteren en verbranden werd in deze provincie nog niet toegepast. Vanaf 1980 werd duidelijk dat het noodzakelijk was om beschermende voorzieningen aan te brengen om de verspreiding van verontreiniging te beperken. Dit betekende dat zowel aan de onderzijde (voordat een locatie werd ingericht) als aan de bovenzijde (na beëindiging storten) afdichtingen van folie en klei werden aangebracht, incl. daarvoor noodzakelijke stortgasonttrekking- en drainagesystemen. Op de bovenafdichting is een schone leeflaag aangebracht. Er gelden diverse beperkingen voor het gebruik van dergelijke locaties.
Voor het beheer en onderhoud van dit soort locaties is derhalve specifieke kennis nodig.

Nazorg in de provincie Limburg
In de negentiger jaren is wettelijk vastgelegd dat de nazorg van stortlocaties die in 1996 nog operationeel waren voor rekening komt van de provincies. Dit betreft in deze provincie 5 grotere regionale stortplaatsen. In Limburg zijn veel locaties aanwezig die in 1996 niet meer in gebruik waren, maar waarvoor wel een specifiek beheer noodzakelijk is. Doorgaans waren de gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van die locaties. Besloten is dat Bodemzorg Limburg op verzoek van een gemeente de verantwoordelijkheid voor het beheer van een stortplaats die al in 1996 gesloten was kan overnemen.

Gebruik gesloten stortplaatsen
De 15 locaties worden voor meerdere doeleinden gebruikt. De locatie Zuringspeel is deels ingericht als golfbaan. Daarvoor is een huurcontract gesloten met een golfexploitant. Op de locaties Belvedère, Het Kreupelbusch en Bocholtz worden zonneparken aangelegd. Op de locaties Langen Akker en De Zandberg zijn mountainbikeroutes aangelegd. De overige locaties worden hoofdzakelijk gebruikt voor natuurontwikkeling en extensieve recreatie.

Financiële nazorgvoorziening
De kosten van het beheer worden gedekt uit een daarvoor gevormde nazorgvoorziening. Het is in Nederland gebruikelijk dat voor de verwerking van afvalstoffen op stortplaatsen op het moment dat het materiaal wordt gestort, door de ontdoeners ook een bijdrage wordt betaald voor de nazorg. Er is landelijk een rekenmodel ontwikkeld waarin alle te maken kosten en risico’s van de nazorg zijn vertaald naar de opbouw van het doelvermogen. Dit model is ook door Bodemzorg Limburg gebruikt voor de berekening van hoogte van de nazorgvoorziening. Het is de bedoeling dat het rendement daarvan wordt gebruikt om de nazorgkosten en de risico’s te dekken. De huidige omvang van deze voorziening bedraagt € 26,6 mln.

Het beheer van de nazorgvoorziening is uitbesteed aan Rabo Institutioneel Vermogensbeheer. Zij dienen op een zorgvuldige wijze en binnen het kader van het door de Raad van Commissarissen vastgestelde beleggingsstatuut het doelvermogen te beheren.

Organisatie
De organisatie bestaat uit 3 personen (2 fte) en besteedt zoveel mogelijk werkzaamheden uit. Het bedrijf is statutair gevestigd te Maastricht en huurt kantoorruimte op Maastricht Airport. Wat arbeidsvoorwaarden betreft heeft het bedrijf zich aangesloten bij de WENb.

Toezicht op de directie geschiedt door een Raad van Commissarissen bestaande uit 3 personen. Jaarlijks leggen directie en Raad van Commissarissen verantwoording af aan de Algemene Vergadering en wordt de jaarrekening vastgesteld. Bij de benoeming van een commissaris is van belang dat deze over expertise en ervaring beschikt m.b.t. het openbaar bestuur, bodembeheer alsmede financiën.