Belvédère, Maastricht

De voormalige stortplaats Belvédère heeft haar stortcapaciteit te danken aan de winning van grondstoffen, namelijk klei. In 1956 is deze winning van start gegaan, en is er tot circa 50 m +NAP ontgrond.

Tussen 1970 en 1993 is ter plaatse door de gemeente Maastricht en omliggende gemeenten 3,8 miljoen ton voornamelijk huishoudelijk afval gestort. De stortplaats heeft in 1994 gefungeerd als overslagstation voor afval met als eindbestemming de stortplaats te Ubach over Worms.

De stortplaats is circa 20 hectare groot en wordt aan de westkant begrensd door het agrarisch gebied Zouwdal. Ten oosten ligt het industriegebied Bosscherveld, ten noorden de spoorlijn Maastricht-Hasselt en aan de zuidkant ligt de nog bestaande groeve. Het hoogste punt bedraagt naar schatting zo’n 75 m +NAP.

Afwerking en beheer 
Onder een klein gedeelte van de stortplaats is een enkelvoudige onderafdichting aangebracht. In de periode 2003-2005 is de gehele stortplaats aan de bovenzijde voorzien van een vloeistofdichte afdichting en beplant met gras.De nazorgfase is vanaf 2006 ingegaan. De locatie is op 22 juni 2006 opengesteld als wandelgebied en maakt onderdeel uit van het herstructureringsproject Belvédère.

In het kader van het beheer wordt stortgas onttrokken en afgefakkeld. Verder wordt elke 3 jaar de kwaliteit van het grondwater onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er slechts een beperkte beínvloeding van de kwaliteit van het grondwater rondom deze locatie plaatsvindt. 

Er vindt begrazing plaats door (quessant)schapen en geiten.

Gebruik                                                                                                                                                                                                                                      In het kader van een breed project zijn in de grensstreek van Nederland en België diverse grenspalen geplaatst. Eén daarvan vinden we terug op deze locatie.De bezoeker/wandelaar vindt hier informatie over het landschap: historie, archeologie, flora en fauna, e.d. Naast de grenspaal is een grote zwerfsteen geplaatst waarop zittend genoten kan worden van een prachtig uitzicht over Itteren, Borgharen en het Heuvelland.
Bekend is dat in dit gebied de eerste menselijke bewoning in deze streek plaatsvond.

Op verzoek van de gemeente Maastricht is een klein deel van de locatie ingericht voor natuurcompensatie van het nieuw te ontwikkelen gebied Bosscherveld. Op de Belvédereberg zijn ten behoeve van de muurhagedis en de hazelworm schanskorven en takkenrillen aangelegd.

In 2020 is, in onze opdracht, door Volta Solar een zonnepark op het bovenvlak van deze locatie aangelegd. De installatie omvat 30.000 panelen met een capaciteit van ca. 12 MWp. Het park is op 6 oktober 2020 door wethouder Krabbendam van de gemeente in gebruik gesteld. De helft van de geproduceerde groene stroom wordt via Garanties van Oorsprong beschikbaar gesteld aan de Universiteit Maastricht (zie zonneparken).