Spoorstraat, Nuth

Ten oosten van het dorp Nuth (gemeente Beekdaelen) bevindt zich tussen de Spoorstraat, de Hellebroek en de A76 de vml. stortplaats Spoorstraat. Tussen 1960 en 1970 is ter plaatse over een oppervlakte van ca. 3 hectare en een maximale laagdikte van ca. 3 meter, ca. 90.000 m3 huishoudelijk afval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en gevaarlijk afval gestort. Het stortmateriaal is aangebracht tot de aan de scheidende laag, hetgeen overeenkomt met 3 meter minus maaiveld.

Navos
De Spoorstraat betreft een zgn. Navos-locatie (nazorg voormalige stortplaatsen). Navos-locaties zijn oude stortplaatsen die niet zijn voorzien van bodembeschermende voorzieningen, waardoor de naast- en ondergelegen bodem verontreinigd kan raken. Verder ontbreekt vaak een voldoende dikke afdeklaag. Om de verspreidings- en contactrisico’s af te dekken heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Op de locatie Spoorstraat is een afdeklaag aanwezig met een dikte die varieert van ca. 0,2 tot 0,8 meter. Het stortmateriaal reikt tot onder het grondwaterniveau.

Huidige gebruik
De Spoorstraat is voorzien van loofbomen, gras en een asfaltverharding en maakt gedeeltelijk onderdeel uit van het Natura 2000 gebied ‘Geleenbeekdal’, dat in beheer is bij IVN Beekdaelen-Nuth. Scouting Nuth maakt gebruik van de Spoorstraat voor diverse buitenactiviteiten. Een deel van de locatie doet dienst als waterbuffer bassin. Het algemene onderhoud en beheer wordt gezamenlijk verzorgd door de gemeente Beekdaelen en Bodemzorg Limburg. De nazorg van de stortplaats is in handen van Bodemzorg Limburg.