Abdissenbosch

Op de voormalige stortplaats Het Kreupelbusch is een zonnepark aangelegd, bestaande uit 30.000 zonnepanelen die circa 12 miljoen kWh per jaar opwekken, hetgeen vergelijkbaar is met een gemiddeld stroomverbruik door 3.500 huishoudens. Er is gekozen voor een zogenaamde zuid opstelling. De 2,5 meter hoge panelen staan opgesteld in rijen met een tussenruimte van 4 meter om schaduw op een volgende panelenrij te voorkomen.

Het zonnepark heeft een omvang van 12,5 ha, waarvan 7,5 ha bedekt is met panelen. De overige 5 ha wordt vrijgehouden voor de ontwikkeling van natuur en voor onderhoud.Bekijk document Bekijk de indeling collectoren op het Zonnepark Abdissenbosch

Het park is in 2021 aangelegd door Unisun Energy.  Bij de aanleg van dit park diende rekening te worden gehouden met de vloeistofdichte afdichting en de daarmee verband houdende voorzieningen. Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is een nieuwe leiding aangelegd voor aansluiting op het 2,2 km verderop gelegen verdeelstation. 

Uniek is het inpassen in de omgeving. Het gebied heeft een goud groene natuurstatus. Tegelijk met de aanleg van het zonnepark is geïnvesteerd in de natuurwaarden van dit gebied. De grond onder de panelen is ingezaaid met kruidenvegetaties en rondom het park zijn  heesters aangeplant om een beter leefklimaat voor insecten en vogels in te richten. Met omwonenden, welke samenwerken in de zogenaamde Meedenkgroep Abdissenbosch, is een aantal afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur en landschap. Daartoe is door de voormalige Stichting IKL een door de gemeente Landgraaf goedgekeurd landschapsplan opgesteld. Momenteel wordt hieraan invulling gegeven.