Langen Akker, Valkenburg a/d Geul

De voormalige stortplaats Langen Akker heeft haar stortcapaciteit te danken aan de winning van grondstoffen. De ontgronding van zand is in 1954 begonnen. Het diepste ontgrondingniveau bedroeg circa 110 m +NAP.

Vanaf 1969 tot 1989 hebben onder beheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul stortactiviteiten in de groeve plaatsgevonden. Er is voornamelijk gemeentelijk afval en daarnaast bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort. In totaal is circa 847.000 ton afval verwerkt, afkomstig van de regio zuidelijk Zuid-Limburg en oostelijk Maastricht.

De stortplaats heeft een oppervlakte van circa 11 hectare en ligt aan de noordrand van het Plateau van Margraten in Berg en Terblijt (gemeente Valkenburg aan de Geul). De stortplaats wordt aan de westkant begrensd door de Vogelzangweg en aan de noordzijde zit een scherpe overgang naar het Geuldal. Het hoogste punt bedraagt circa 134 m +NAP.


Afwerking en beheer
In de periode 1998-2000 is de stortplaats afgewerkt met een minerale afdichting van Trisoplast met vormzand. Voorafgaand is de stortgasonttrekking aangelegd. De omzetting van het onttrokken stortgas in electriciteit is in 2015 beëindigd. Het resterende stortgas wordt nu afgefakkeld.  De waterbuffers en infiltratiebassins van deze stortplaats liggen op het terrein van Het Limburgs Landschap. Omdat wilde zwijnen veel schade hebben aangericht is een nieuwe afrastering rondom deze locatie aangebracht om deze dieren te weren. Aangezien hier dassen foerageren zijn dassenluiken geplaatst, zodat deze dieren zich vrij over het terrein kunnen begeven.

Bodemzorg Limburg laat periodiek de aanwezige peilbuizen bemonsteren. Aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld wat de mogelijke beïnvloeding is van deze voormalige stortplaats op de kwaliteit van het grondwater. Tot nu toe vindt beperkte beïnvloeding van de kwaliteit van het grondwater plaats.

Gebruik
Vanaf 2001 bevindt deze locatie zich in de nazorgfase en is in 2005 opengesteld voor extensieve recreatie. Langen Akker vormt het toekomstige inloopgebied voor het natuurgebied 'Ingendael'. In 2020 is door Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg (MOZL) een mountainbikeroute aangelegd over deze locatie.