Voormalige stortplaatsen

Wat is nazorg?
Nazorg is het onderhouden, inrichten en zonodig herstellen van de (milieubeschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).

Deze voorzieningen zijn onder meer peilfilters, stortgasinstallaties, beplanting, drainagesystemen, zuiveringsinstallaties, en grondwateronttrekkingschermen.

Nazorgactiviteiten omvatten:
• dagelijks beheer van de locatie
• controle van de kwaliteit van het grondwater
• inspecties van de voorzieningen die zijn aangebracht, onderhoud en zonodig herstel van installaties
• rapportage

Kijk hier voor meer informatie over Bodemzorg Limburg en haar taken.