Het Kreupelbusch, Landgraaf

De voormalige stortplaats Ubach over Worms, tegenwoordig Het Kreupelbusch geheten, is ontstaan door de winning van grondstoffen. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd hier zand en grind gewonnen. De ontgraving heeft in het westelijk deel plaatsgevonden tot ongeveer 75 meter boven NAP. Rond 1970 is de ontgraving gestopt. Tussen 1974 en 1979 was het oostelijk deel een stortplaats voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Na ophoging met grond tot ongeveer 85 m+NAP is vervolgens het westelijk deel in gebruik genomen. Daar is huishoudelijk afval, veeg- en marktafval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, rioolslib en agrarisch afval gestort.

Er is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,2 miljoen m3 afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg en, de laatste jaren eveneens uit de regio Maastricht en Mergelland. Het afvalpakket is plaatselijk 45 meter dik en de eindhoogte bedraagt 128 m +NAP.

Het Kreupelbusch is circa 40 hectare groot en ligt ten noordwesten van het industrieterrein Abdissenbosch. Aan de noordzijde ligt de Duits-Nederlandse grens. Binnen een strook van 15 meter vanaf die grens is geen afval gestort.


Afwerking en beheer
De afwerking van de stortplaats startte in 1994 met het aanbrengen van een geohydrologisch scherm (1994) gevolgd door het aanbrengen van de stortgasonttrekking (1996). Het stortgas wordt in een speciale installatie (benuttingsinstallatie) omgezet in elektriciteit. Deze installatie zet ook het stortgas van de operationele stort Landgraaf (Attero) om in stroom. De stortgasproductie is teruggelopen van 9 miljoen kWh in 2003 naar 3,5 miljoen in 2015 en zal de komende jaren verder afnemen.

Van 1996-1998 is de bovenafdichting aangebracht. De stortplaats is afgewerkt met een dubbele afdichting van klei en HDPE-folie. Sinds 1999 vindt nazorg plaats op de stortplaats.

Uit monitoringsonderzoek blijkt dat er benedenstrooms van deze locatie een beperkte beïnvloeding plaatsvindt van de kwaliteit van het grondwater.


Gebruik

Deze locatie wordt op dit moment gebruikt als wandelgebied. Op een beperkt deel ervan is een zonnepark aangelegd. Van de totale oppervlakte van 40 ha is 12 ha daarvoor ingericht. De gemeente Landgraaf heeft de omgevingsvergunning hiervoor verleend en door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland is SDE toegekend. Unisun Energy heeft in opdracht van Bodemzorg Limburg het zonnepark gebouwd (zie zonneparken). Met de gemeente en een vertegenwoordiging van omwonenden is een landschapsplan opgesteld waarin een aantal maatregelen is opgenomen om de natuurwaarden van het gebied te vergroten. Denk daarbij aan het leefgebied van de gladde slang en een aantal paddensoorten. Voor meer informatie zie https://energieparkabdissenbosch.nl/.

Tegelijk met de realisatie van dit project is door de provincie Limburg een ecoduct aangelegd over een deel van deze locatie, waardoor een verbinding ontstaat tussen de Brunssumerheide en de Teverenerheide.