Wambachgroeve, Tegelen

De voormalige stortplaats Wambachgroeve te Tegelen is ontstaan door de winning van klei. Sinds de Romeinse tijd werd in deze omgeving al klei gewonnen voor de vervaardiging van met name dakpannen. Het woord Tegelen stamt dan ook af van het Latijnse woord “tegula”. Omstreeks 1960 werd begonnen met de winning van klei in het gebied rondom de Wambachgroeve. De bodem boven de kleilaag is verwijderd en in de omgeving gebruikt als ophoging (Op de Heide).

Daarna is deze 14 ha grote groeve in 1975 als stortplaats in gebruik genomen voor hoofdzakelijk de verwerking van bedrijfsafval. De verwerking van huishoudelijke afvalstoffen geschiedde op andere locaties.

In 1993 heeft de gemeente Tegelen de locatie overgedragen aan Afvalverwijdering Limburg (AVL), later Essent Milieu en nu Attero geheten. In 1997 is de verwerking van afval beëindigd. Op 11 mei 2016 is het eigendom en beheer overgedragen aan Bodemzorg Limburg.Afwerking en beheer
De stortplaats is deels voorzien van een enkele en deels van een dubbele onderafdichting. Het oudste deel heeft geen onderafdichting. De hele stortplaats is voorzien van een dubbele bovenafdichting. Onderdeel van deze bovenafdichting is het drainagestelsel dat het regenwater afvoert naar de steilrand of het nabijgelegen hertenkamp.

Het specifieke van deze locatie is dat deze dicht tegen de Duitse grens ligt en gesitueerd is in een zogenaamde steilrand van een hoger gebied richting de Maasvallei. Hier treedt grondwater uit het watervoerende pakket dat niet in contact mag komen met het afval. Om die reden wordt het verpompt naar de vijvers van het "hertenkamp". Het betreft 300.00 - 400.000 m3/jaar.

Bodemzorg Limburg laat periodiek de aanwezige peilbuizen bemonsteren. Aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld wat de mogelijke invloed is van deze voormalige stortplaats op de kwaliteit van het grondwater. Tot nu toe vindt een lichte beïnvloeding van de kwaliteit van het grondwater plaats. 

Gebruik
De voormalige stortplaats is toegankelijk voor wandelaars en maakt inmiddels onderdeel uit van het Pieterpad. Er zijn plannen om deze locatie ook deel te gaan laten uitmaken van het gebied waar het Edelhert vrij kan oversteken. Hiervoor is over de A-74 een wildviaduct aangelegd en in 2022 zal de verbinding over de Kaldenkerderweg worden gerealiseerd.

In 2021 bleek er veel overlast te zijn van wilde zwijnen die de grasmat van de Wambachgroeve omwoelden. Dit kan gevolgen hebben voor de stalibiteit van het talud. Daarom is het hekwerk rondom de locatie in zijn geheel vervangen door een wildraster dat deels in de grond is verwerkt. Op diverse plaatsen zijn doorgangen gemaakt voor kleinere diersoorten, zoals de das en het konijn. Ter plekke van het ecoduct is het hekwerk lager, zodat edelherten en reeën erover kunnen springen. 

Het beheer van deze locatie vindt plaats door begrazing met Gallowayrunderen. Het "hertenkamp" maakt onderdeel uit van de Wambachgroeve, maar hier is niet gestort. Dit gebied wordt beheerd door Stichting "het Hertenkamp".