Vacature Directeur Bodemzorg Limburg (o,6 fte)

2020-10-15

Bodemzorg Limburg zoekt een ervaren, allround directeur met een doorleefde visie op het maatschappelijk belang van de organisatie. Een directeur die op inhoud een overtuigend en inspirerend gesprekspartner is, die van nature verbindt en samenbrengt en die zich thuis voelt in een politiek krachtenveld.

DE ORGANISATIE
Bodemzorg Limburg is verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg en het beheer van gesloten stortplaatsen. Voor het beheer en onderhoud van dit soort locaties is specifieke kennis nodig. Bodemzorg Limburg zorgt voor het beheer en onderhoud van afdichtingen van stortgas- en drainagesystemen en het monitoren van vervuilingsrisico’s. En daarnaast voor het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe bestemming: terug inpassen in de natuurlijke omgeving qua flora en fauna, aanleg van faciliteiten voor de fietsende, wandelende of golvende recreant of het realiseren van toekomstbestendige duurzame oplossingen zoals zonneparken.

In de periode 1950 - 2000 zijn afvalstoffen grotendeels verwerkt door deze op regionale stortplaatsen op en in de bodem te brengen. Vanaf 1980 werd duidelijk dat het noodzakelijk was om beschermende voorzieningen aan te brengen om de verspreiding van vervuiling te beperken. Om te voorkomen dat een gemeente belast zou worden met de (financiële) gevolgen van een voormalige stortplaats is in 1994 Bodemzorg Limburg opgericht. Bodemzorg Limburg werkt voor alle 33 Limburgse gemeenten en beheert 15 stortplaatsen, op één na in eigendom. De gemeenten zijn aandeelhouder op basis van het solidariteitsbeginsel. Zij dragen bij naar rato van het aantal inwoners. De gekozen rechtsvorm is een BV.

De organisatie is een kleinschalige regieorganisatie (4 fte) met een diepgaande expertise op bodemzorg in deze specifieke context. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitbesteed. Externe partners zijn ingenieursbureaus, organisaties op het gebied van landschapsbeheer, groenvoorzieningsbedrijven, etc. Bodemzorg Limburg is financieel gezond. Inkomsten komen uit de gemeentelijke bijdragen, waarbij een deel van het vermogen structureel wordt belegd. De huidige omvang van de voorziening bedraagt € 30 mln. Om financieel gezond te blijven is een gegarandeerd rendement op de beleggingen essentieel. Daarnaast ligt er de uitdaging om na te denken over alternatieven die in de toekomst additionele geldstromen kunnen genereren.

De organisatie (4 fte) wordt aangestuurd door de directeur. Toezicht op de directie geschiedt door een driehoofdige Raad van Commissarissen (RvC). In de RvC zijn de expertisegebieden financiën, bodembeheer en openbaar bestuur stevig verankerd. Naast de formele relatie is er regelmatig informeel contact en toont de RvC zich een betrokken partner als het gaat om de advies-en klankbordrol. Jaarlijks leggen directie en RvC verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering en wordt de jaarrekening vastgesteld.
De werkzaamheden van de organisatie bestaan uit:
• Instandhouding van de voorzieningen op en rond de locaties.
• (Groen) beheer dat past bij de nazorg.
• Herstel en vervanging van voorzieningen.
• Monitoring van de kwaliteit van het grondwater.
• Ontwikkeling nieuwe activiteiten op de locaties.
• Berekening van de hoogte en het beheer van de nazorgvoorziening.

OPDRACHT
De directeur:
• Levert een inhoudelijke inbreng inzake bovengenoemde punten.
• Is verantwoordelijk voor de algehele aansturing, zowel intern als naar extern direct betrokkenen.
• Is eerste aanspreekpunt voor vertegenwoordigers van gemeenten en provincie.
• Verzorgt het opstellen van rapportages, begrotingen en jaarrekening en de voorbereiding van de besluitvorming door de RvC en aandeelhouders.
• Aansturing van het kantoor op Maastricht Airport.

Bodemzorg Limburg kent een dynamiek van voortdurende ontwikkeling. Voor de nabije toekomst is de verwachting reëel dat het aantal locaties nog gaat toenemen. Verkenningen in dit kader met gemeenten en provincie zullen tijd en aandacht vragen. De aanleg van zonneparken kent een grote complexiteit: veel stakeholders, wet- en regelgeving is sterk bepalend en tegelijkertijd beperkend. In de loop van het proces kunnen zich nog onbekende variabelen voordoen die nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Tevens vraagt het onderliggende verdienmodel nog om verdere versteviging.

PROFIEL
Bodemzorg Limburg zoekt een ervaren allround directeur die een stevige en zichtbare rol kan spelen in het gevarieerde werkveld van de organisatie. Iemand die aantoonbaar affiniteit heeft met de maatschappelijke opdracht van Bodemzorg Limburg en op inhoud een inspirerende en overtuigende gesprekspartner kan zijn. Die beschikt over een goed ontwikkeld zakelijk/ financieel inzicht en dat passend vertaalt naar ondernemerschap in een semi publieke organisatie. Een netwerker van nature die zich behendig en flexibel beweegt in een complex politiek krachtenveld. Boegbeeld voor Bodemzorg Limburg waar het gaat om de externe profilering en positionering van de organisatie. Een directeur met een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en onderliggende dwarsverbanden. Een verbinder die sterk inzet op de kwaliteit van de relatie en waarde toevoegt. Communiceert helder en duidelijk over de bedoeling.

PERSOONLIJKE STIJL
• Maatschappelijk ondernemer met een sterke politiek bestuurlijke antenne.
• Betrokken en collegiaal, gericht op samenwerking en verbinding.
• Resultaat- en doelgericht, maakt heldere keuzes en durft (afgewogen) risico’s te nemen.
• Bewaakt het overzicht op strategisch niveau, kan waar nodig snel schakelen naar “hands-on”.
• Authentiek, communiceert open en transparant, wekt vertrouwen en overtuigt.

FUNCTIE-EISEN
• Relevante opleiding op academisch niveau.
• Technische kennis en ervaring op het gebied van bodembeheer.
• Financiële en bedrijfskundige kennis en ervaring.
• Langjarige ervaring in een eindverantwoordelijke positie.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Bodemzorg Limburg biedt een positie voor 24 uur per week, in een unieke organisatie met een zeer gewaardeerde maatschappelijke opdracht. Invulling is flexibel zowel naar tijd als naar overeenkomst.
De positie wordt ingeschaald conform de CAO GEO Services. Standplaats is Maastricht Airport.
Gewenste startdatum: 1 januari 2021.

PROCEDURE
De begeleiding van deze procedure is in handen van Marianne oude Veldhuis, senior adviseur van Rieken & Oomen. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis op donderdag 15 oktober tussen 15.00 – 17.00 uur of op donderdag 22 oktober tussen 12.00 – 14.00 uur. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 26 oktober via www.riekenoomen.nl/vacatures.

Terug naar nieuws overzicht